Studia podyplomowe na UP w Krakowie

up_logoUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uruchamia nowe studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych na dynamicznym rynku pracy”  realizowany będzie od 1 stycznia 2011 do 30 grudnia 2012 roku. W ramach projektu organizowane będą:

Studia podyplomowe:
-    Technologiczne aspekty przetwarzania języka naturalnego
-    Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana z kwalifikacjami nauczycielskimi
-    Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana

Szkolenia:
-    Internet narzędziem aktywności zawodowej i pozazawodowej
-    Grafika komputerowa
-    Efektywni z komputerem - komputerowe projektowanie grafiki użytkowej
-    Efektywni z komputerem - profesjonalna e-administracja
-    Efektywni z komputerem - z certyfikatem na rynku pracy

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

Głównym celem projektu jest łagodzenie niedoboru specjalistów zdolnych do wykorzystywania ICT poprzez rozwój potencjału dydaktycznego uczelni i wzmocnienie oferty edukacyjnej uczelni. Zakłada on również dostosowanie oferty kształcenia do obecnych wyzwań i potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych.

 

Nowe kierunki i szkolenia prowadzone będą przy użyciu platformy e-learningowej, co przyczynić się ma do poprawy jakości kształcenia i propagowania nauczania z wykorzystaniem kształcenia na odległość. W ramach projektu przewidziane jest również dostosowanie głównego budynku UP do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób słabo widzących i niedosłyszących.